รับประกันตัวผู้ต้องหา และปรึกษาคดี ติดต่อ 087-0644458

หลักทรัพย์ที่ใช้ประกันตัวผู้ตัองหา

  1. เงินสด
  2. พันธบัตรรัฐบาล 
  3. สลากออมสิน
  4. สมุดเงินฝากและใบรับเงินฝากประจำพร้อมหนังสือรับรองยอดเงินฝากของธนาคาร
  5. ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้ออก
  6. ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่ายและได้รับรอง
  7. หนังสือรับรองของธนาคารเพื่อชำระหนี้เบี้ยปรับแทนกรณีผิดสัญญา
  8. เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือรับรอง
  9. โฉนดที่ดิน หรือ น.ส.๓ทั่วประเทศพร้อมใบประเมิณ
  10. บุคคลเป็นหลักประกัน  โดยออกหนังสือรับรองเงินเดือน ระบุ ตำแหน่ง ระดับ และสลิปเงินเดือนล่าสุด